Vertretungsplan

Nach oben ] Schule ] Schulgeschichte ] Aktuelles/Termine ] [ Vertretungsplan ] Schüler ] Lehrerkollegium ] Produktives Lernen ] Schulsozialarbeit ] Förderverein ] Schülerfirma ] Kontakt/Impressum ]

Montag, den 15.02.2016

Home

Achtung, vorläufiger Stundenplan!!! - Eventuellen Vertretungsplan in der Schule einsehen!!!

  1a R 1b R 2a R 2b R 3 R 4a R 4b R 5a R 5b R 5c R PL R
1 De 7 De 8 Ma 9 De 10 De 11 De 12 De 3 De 25 Eng 26 Ku 23 Fr. Pyka 6
Fr. Fingerloos Fr. Möller Fr. Bendel Fr. Wittek Fr. Rathmann Fr. Bartenstein Fr. Brieske Fr. Kroos Hr. Schuldt Fr. Lüskow Fr. Wiese
2 Sport TH Ers. 8 HSK 9 Ma 10 Ma 11 Eng 12 De 3 Eng 25 Ma 36 De 22 Fr. Pyka 6
Fr. Bendel Fr. Fingerloos Fr. Bartenstein Fr. Wittek Fr. Wolniak Fr. Garling Fr. Brieske Hr. Schuldt Fr. Rahn Fr. Behrendt Fr. Wiese
3 Ma 7 Ma 8 Ma 9 De 10 Mu 11 HSK 12 Ma 3 Sport TH Sport TH Ma 22 Fr. Pyka 6
Fr. Fingerloos Fr. Möller Fr. Bendel Fr. Wittek Fr. Rathmann Fr. Bartenstein Fr. Brieske Fr. Müller ? Hr. Kliewe Fr. Wiese
4 Ers. 7 De 8 De 9 HSK 10 De 11 Ma 12 Ma 3 De 25 Bio 30 De 22 Fr. Pyka 6
Fr. Fingerloos Fr. Möller Fr. Bendel Fr. Wittek Fr. Rathmann Fr. Bartenstein Fr. Brieske Fr. Kroos Fr. Kurth Fr. Behrendt ganze Klasse
5         Sport TH Sport TH Ku 11 De 12 HSK 3 Geo 33 De 26 Eng 22 Fr. Pyka 6
    Fr. Bendel Fr. Fingerloos Fr. Wittek Fr. Bartenstein Fr. Brieske Fr. Watzlaw Fr. Lüskow Fr. Garling Fr. Wiese
6                             Ma 25 Mu 28 Sport TH Fr. Wiese 6
                      Fr. Pyka Fr. Wienberg Fr. Bartenstein ganze Klasse
7     Einzelunterricht                       Fr. Pyka 6
    5. Std. - Raum 18                     Fr. Wiese
8                         Fr. Pyka 6
                                        Fr. Wiese
                                           
                                           
  6a R 6b R 6c R 7a R 7b R 8a R 8b R 8c R 9a R 9b R 10 R
1 De 21 De 32 Ma 31 Sport TH Sport TH Geo 33 Eng 20 Eng 24 Ge 35 AWT 13 Bio 30
Fr. Beirow Fr. Kurth Hr. Kliewe Fr. Wolniak Fr. Müller Fr. Garling Fr. Drewes Fr. Voß Fr. Bretsch Fr. Grabowski Hr. Schramm
2 Geo 33 Ma 32 Ge 31 De 20 De 28 Ku 23 Bio 30 Ge 35 Ru - Fr. Voß; Mod. - Hr. Reppin 24 De 26
Fr. Watzlaw Hr. Kliewe Fr. Kurth Fr. Drewes Fr. Wienberg Fr. Müller Hr. Schramm Fr. Bretsch Wpf. - ? 13 Fr. Lüskow
3 Mu 28 Eng 32 De 31 Eng 20 Eng 24 Ge 35 De 26 Bio 30 AWT 25 De 23 Geo 33
Fr. Wienberg Fr. Garling Fr. Kurth Fr. Drewes Fr. Voß Fr. Beirow Fr. Lüskow Hr. Schramm Fr. Grabowski Fr. Behrendt Fr. Watzlaw
4 We - ? 1 Ku 23 Eng (a.4.Std) 31 Ph 29 Ma 36 Sport TH Sport TH Ma 26 Geo 33 Ge 20 Ge 35
Inf-Fr. Helling 13 Fr. Lüskow Fr. Wiese Hr. Kliewe Fr. Rahn Fr. Müller Hr. Schramm Fr. Schiersch Fr. Watzlaw Fr. Beirow Fr. Bretsch
5 We - ? 1 Bio 30 Mu 28 Ma 23 AWT 35 De 34 Ph 29 De 20 De 25 Ma 36 Eng 24
Inf-Fr. Helling 13 Hr. Schramm Fr. Wienberg Hr. Kliewe Hr. Reppin Fr. Beirow Fr. Schiersch Fr. Kroos Fr. Behrendt Fr. Rahn Fr. Voß
6 Sport TH Ph 29 Bio 30 AWT 20 Ge 35 Ma 24 Geo 32 Geo 33 Ma 23 De 28 Ma 36
Fr. Müller Hr. Kliewe Fr. Kurth Hr. Reppin Fr. Beirow Fr. Schiersch Fr. Matuschek Fr. Garling Fr. Watzlaw Fr. Behrendt Fr. Rahn
7         KL 31                 KL 35 KL 28 KL 24 KL 36
    Fr. Kurth           Fr. Schiersch Fr. Watzlaw Fr. Voß Fr. Rahn
                                           
Aufsicht: